Ambita Puls 

Puls på eiendomsmarkedet - trender, tanker &  teknologi. 

close
Publisert av Anders Rognes
11. juli 2019

Kart- og eiendomsdata er en del av det offentlige Norges mest brukte data. Årsaken til dette er at slike data har over lang tid vært nødvendige for alle eiendomstransaksjoner i Norge. I tillegg er disse dataene kritisk viktig for bransjer som bruker informasjonen i sine prosjekter og analyser. Eiendomsutviklingsbransjen bruker for eksempel data hver dag i de ulike fasene av et prosjekt helt frem til byggesøknad og dokumentasjon om ferdigstilt bygg.

 

I de siste ti årene har også ny teknologi og økende datakapasitet muliggjort for nye interaktive tjenester hvor kart og eiendomsdata er viktige elementer. Flere og flere tjenester som før ble vist i lister og tabeller finner nå sin form i kartløsninger hvor det enkelt er mulig å zoome, navigere og utforske dataene i systematisert form.

 

Økt åpenhet og markedstilgang

For det offentlige Norge har disse trendene ført til endringer. Når dataen er tilgjengelig for flere, og kan vises på nye måter, får markedet og enkeltindivider innsikt og tilgang på informasjon som tidligere befant seg i arkiver eller skjult i kommunale og statlige fagsystemer. Kommuner opplever økt antall forespørsler fra brukere som sitter på ny innsikt og ønsker å korrigere offentlige data som for eksempel gatenavn eller eiendomsgrenser. Dette fører til at markedet aktivt kan kvalitetssikre dataene og sikre høy kvalitet i tilgjengelige datasett. Brukerne involveres og de offentlige tjenestene blir bedre.

 

En vei å gå

Likevel ser vi at digitaliseringsprosessen har ulikt tempo hos de ulike kommunene rundt i landet. I dag forvalter statlige etater, interkommunale selskaper og kommuner stadig større datamengder. Mye av dette stammer fra saksbehandling og ligger fortsatt i et arkiv. Andre data stammer fra kartleggingsprosjekter i regi av en av disse offentlige aktørene med målsetning om å kunne drive en bedre forvaltning av våre felles ressurser.

I dag er det opp til hver enkelt kommune å utvikle en digitaliseringsstrategi for hvordan dataene skal forvaltes og tilgjengeliggjøres. 

 

Fra PDF til strukturerte data og API

For å kunne tilby informasjonstjenester basert på eiendomsdata er man avhengig av å ha tilgang til dataene og de tilhørende metadataene. Det bør derfor stilles krav til en felles standard for hvordan dataen skal leveres, og hvilket API som gjelder for tilgang og distribusjon av metadata.

 

Metadata er «data om data» som kan si noe om når dataene er innsamlet og derfor for eksempel om de fremdeles er gyldige eller om dette er data som gjelder for et avgrenset geografisk område eller bare for en spesiell aldersgruppe i befolkningen. Data som er lagret med tanke på at de skal være mulig å gjenbruke på et senere tidspunkt har gode metadata og kalles gjerne strukturerte data.

 

Skal vi få til et tryggere og smidigere boligmarked, er vi avhengig av at de offentlige forvaltningsaktørene gir tilgang til og leverer strukturerte data – ikke ferdig aggregerte dokumenter i PDF. Og dataen må som sagt leveres på like vilkår til markedsaktørene slik at man kan utvikle og levere markedstilpassede informasjonstjenester og opprettholde en sunn konkurranse.

 

Felles kjøreregler

Vi ser frem til videre tett samarbeid med kommuner som har kommet langt i digitaliseringsarbeidet - Smarte Kommuner – og også de kommuner har en vei å gå. I fremtiden tror vi at det tvinger seg frem behov for en felles standard for hvordan kommuner skal håndtere og distribuere sine data gjennom godt dokumenterte grensesnitt til markedet – slik at vi på den måten kan bruke våre felles eiendomsdata til samfunnets beste.

 

Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement og handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen, og Digital21 skal fremme forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer og sier i sin rapport:

 

For å sikre effektiv tilgang og mulighet for bakgrunnsoppdateringer må det kreves av alle leverandører av IT-systemer til det offentlige at det utvikles API-er på en felles standard som gjør at man kan hente ut data fra systemet på en programmatisk måte.

Relaterte innlegg:

digitalisering endringsledelse

Kan krisen endre eiendomsmarkedet for godt?

Det er snart fire måneder siden Koronaviruset traff oss. Mye er endret, og sjelden har vi vel lært så mye om oss selv og...

digitalisering 3D

Byggebransjen omfavner bruk av 3D teknologi

Mange eiendomsutviklere bruker i dag 3D-modeller til å visualisere store og komplekse eiendomsprosjekter, og teknologien...

digitalisering eiendomsutvikling byggesøknad

Digitaliserer vekk feil og mangler

Byggebransjen står overfor flere store digitaliseringsinitiativer. Et av dem er digitale byggesøknader. Tjenesten Bygges...